Usklađenost s direktivama i propisima EU

Kompanije Nintendo of Europe ("Nintendo") i njeni proizvodi usklađeni su sa svim važećim direktivama i propisima Evropske unije. Mnogi od njih odnose se na ekološku zaštitu i zdravlje i bezbednost potrošača u vezi sa proizvodnjom, prodajom i korišćenjem Nintendo proizvoda. Dole su sažeto navedene najvažnije odredbe važećeg evropskog zakonodavstva i potvrde o usklađenosti kompanije Nintendo.

Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (Direktiva WEEE)

Cilj Direktive WEEE je da svakoga podstakne na ponovno korišćenje i reciklažu električne i elektronske opreme. Direktiva WEEE podstiče proizvođače da projektuju i proizvode opremu s ovim na umu i na njih prebacuje odgovornost za finansiranje upravljanja otpadom od električne i elektronske opreme koju su izneli na tržište. Nintendo to u potpunosti prihvata pri projektovanju svojih proizvoda i sarađuje sa ovlašćenim regionalnim institucijama na olakšavanju pravilnog prikupljanja, prerade, recikliranja i ekološki bezbednog odlaganja električne i elektronske opreme.

Direktiva 2006/66/EC o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima i povlačenje Direktive 91/157/EEC (Direktiva o baterijama)

Poput Direktive WEEE, cilj Direktive o baterijama je da umanji ekološku štetu od proizvodnje, distribucije, korišćenja, odlaganja i recikliranja baterija i punjivih baterija. Stoga ona zabranjuje prodaju baterija i punjivih baterija koje sadrže određene opasne metale i uspostavlja pravila za obeležavanje baterija, njihovo bezbedno uklanjanje iz uređaja, prikupljanje i recikliranje. Baterije koje dolaze uz Nintendo proizvode potpuno su usklađene s tim pravilima, a potrošači mogu naći obaveštenja o bezbednom uklanjanju i recikliranju baterija u dokumentaciji proizvoda. Kompanija Nintendo u potpunosti sarađuje sa ovlašćenim regionalnim institucijama kako bi olakšala pravilno prikupljanje i ekološki bezbednu preradu ili odlaganje svojih baterija.

Direktiva 94/62/EC o pakovanju i otpadu od pakovanja

Cilj Direktive o pakovanju i otpadu od pakovanja jeste sprečavanje proizvodnje otpada od pakovanja i promovisanje ponovnog korišćenja i reciklaže pakovanja. Poštujući ovu Direktivu, kompanija Nintendo učestvuje u evropskom programu reciklaže Zelena tačka (Green Dot) i koristi simbol Zelene tačke na pakovanjima svojih proizvodima.

Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju korišćenja određenih opasnih supstanci (direktiva RoHS)

Proizvodi kompanije Nintendo potpuno su usklađeni s Direktivom RoHS i nijedan Nintendov električni i elektronski proizvod ne sadrži više od zakonski dozvoljenih količina olova, žive, kadmijuma, šestovalentnog hroma, polibrominatnih bifenila (PBB) ili polibrominatnih difenil etara (PBDE).

Direktiva 2014/53/EU o radio-opremi (RED)

Proizvodi kompanije Nintendo usklađeni su s Direktivom o radio-opremi i dosledno koriste onaj deo spektra radijskih frekvencija koji je određen za zemaljsku/svemirsku radio-komunikaciju radi izbegavanja štetnih smetnji.

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU (Direktiva EMC)

Električni uređaji utiču jedan na drugi kad su povezani ili postavljeni u blizinu jedan drugom. Cilj Direktive EMC jeste da zadrži pod kontrolom te neželjene efekte. Kompanija Nintendo šalje svoje električne i elektronske proizvode na testiranje radi potvrde da u blizini drugih električnih i elektronskih proizvoda ne izazivaju elektromagnetne smetnje niti su im podložni.

Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU (LVD)

Prema Direktivi o niskom naponu, električna oprema mora biti tako izrađena da ljudi, domaće životinje i imovina budu zaštićeni od povreda koje bi inače mogle nastati usled električnog kontakta, i od rizika izazvanih spoljnim uticajima kao što su mehaničke opasnosti, hemijske opasnosti ili zdravstveni rizici izazvani bukom, vibracijama ili ergonomskim faktorima. Kompanija Nintendo poštuje Direktivu o niskom naponu pri proizvodnji i testiranju svojih proizvoda.

Direktiva 2009/125/EC koja uspostavlja okvir za utvrđivanje zahteva ekoprojektovanja za proizvode koji koriste energiju (Direktiva ErP)

Nintendove konzole su svrstane u proizvode koji koriste energiju prema Direktivi ErP. Direktiva ErP sama po sebi ne propisuje nikakav određeni dizajn ili nivo energetske efikasnosti, ali uspostavlja okvir za primenu inherentnih mera koje se odnose na određene kategorije proizvoda. Kompanija Nintendo preduzima korake da obezbedi da njeni proizvodi na koje se to odnosi budu usklađeni sa Propisom o režimu pripravnosti i isključivanju (1275/2008) i sa Propisom o spoljašnjem strujnom napajanju (278/2009).

Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda 2001/95/EC (GSPD)

Direktiva GPSD postavlja opšte bezbednosne propise za sve proizvode široke potrošnje i obavezuje proizvođače da kontrolišu bezbednost svojih proizvoda i da preduzimaju korake ako otkriju da su na evropsko tržište plasirali proizvod koji nije bezbedan. Ukoliko pomenute direktive ne sadrže posebne odredbe u vezi sa određenim aspektom bezbednosti Nintendovih proizvoda, kompanija Nintendo uvek poštuje opšte bezbednosne propise iz Direktive GPSD u pogledu dizajna, proizvodnje i prodaje svojih proizvoda.

Propis (EC) 1907/2006 u vezi sa registrovanjem, ocenom, dozvolom i zabranom hemikalija (REACH)

Mada postoji i druga regulativa, Propis REACH sada predstavlja glavni zakonski tekst koji kontroliše proizvodnju, uvoz i korišćenje hemikalija u EU. Cilj Propisa REACH jeste da unapredi zaštitu ljudskog zdravlja i prirodne sredine i on efektivno nameće veću odgovornost industriji za regulisanje rizika od hemikalija. Pošto kompanija Nintendo ne proizvodi niti uvozi hemikalije, nije dužna da se direktno registruje prema Propisu REACH. Međutim, kao dalji korisnik, kompanija Nintendo preuzima korake da obezbedi da svi njeni snabdevači budu usklađeni sa Propisom REACH. Pored obavezne registracije i dozvole, Propis REACH sadrži punu zabranu korišćenja određenih supstanci, uključujući ftalate, sa čim su Nintendo proizvodi u potpunosti usklađeni.

Oznaka CE

Oznaku CE zahtevaju određene evropske direktive u kategoriji direktiva „Novog pristupa” (među koje spadaju i mnoge ovde pomenute). Oznakom CE proizvođač potvrđuje da njegov proizvod zadovoljava sve relevantne propise iz direktiva koje se odnose na njega. Na Nintendo proizvodima oznaka CE potvrđuje da je kompanija Nintendo preduzela sve neophodne korake da obezbedi usklađenost svojih proizvoda sa relevantnim propisima.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Obaveštenje o preusmeravanju. Veza na koju ste kliknuli preusmeriće vas na spoljašnju veb stranicu. CD Media ne može garantovati tačnost informacija na bilo kom povezanom sajtu. Ako ne želite da posetite tu stranicu, možete se vratiti na prethodnu.

Redirecting in 5 sec...