Usklađenost s direktivama i uredbama EU-a

Tvrtka Nintendo of Europe („Nintendo“) i njezini proizvodi usklađeni su sa svim važećim direktivama i uredbama Europske unije. Mnoge od njih usmjerene su na zaštitu okoliša te na zdravlje i sigurnost potrošača, a vezano uz proizvodnju, opskrbu i upotrebu Nintendo proizvoda. Kratki sažetak ključnih dijelova važećeg zakonodavstva EU-a i usklađenost tvrtke Nintendo s njima podrobno su opisani u nastavku.

Direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO)

Direktiva OEEO želi potaknuti sve na ponovnu upotrebu i recikliranje električne i elektroničke opreme. U okviru Direktive OEEO proizvođači se potiču na dizajniranje i proizvodnju opreme uzimajući navedeno u obzir, a odgovorni su za financiranje gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom koju stavljaju na tržište. Tvrtka Nintendo u postupku dizajniranja svojih proizvoda u cijelosti prihvaća spomenute smjernice te surađuje s ovlaštenim regionalnim institucijama kako bi olakšala pravilno prikupljanje, oporabu, recikliranje i ekološki prihvatljivo zbrinjavanje električne i elektroničke opreme.

Direktiva 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ (Direktiva o baterijama)

Poput Direktive OEEO i Direktivom o baterijama želi se smanjiti učinak proizvodnje, distribucije, upotrebe, zbrinjavanja te recikliranja baterija i punjivih baterija na okoliš. U okviru Direktive zabranjuje se distribuciju baterija i punjivih baterija s određenim udjelom opasnog metala te se postavljaju zahtjevi vezano uz označavanje baterija, njihovo sigurno uklanjanje iz uređaja, prikupljanje i recikliranje. Baterije isporučene u proizvodima tvrtke Nintendo u potpunosti su usklađene sa spomenutim zahtjevima, a potrošači informacije o tome kako sigurno ukloniti baterije te ih reciklirati mogu pronaći u korisničkom priručniku za proizvod. Tvrtka Nintendo u potpunosti surađuje s ovlaštenim regionalnim institucijama kako bi olakšala pravilno prikupljanje te ekološki prihvatljivu oporabu i zbrinjavanje svojih baterija.

Direktiva 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu usmjerena je na sprječavanje proizvodnje ambalažnog otpada te na poticanje ponovne upotrebe i recikliranja ambalaže. U skladu s ovom Direktivom tvrtka Nintendo uključena je u europski program recikliranja Green Dot („Zelena točka“) i koristi simbol zelene točke na prodajnom pakiranju svojih proizvoda.

Direktiva 2011/65/EU o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari (Direktiva RoHS)

Proizvodi tvrtke Nintendo u potpunosti su usklađeni s Direktivom RoHS te nijedna električna i elektronička oprema tvrtke Nintendo ne sadrži više od zakonski prihvaćenih razina olova, žive, kadmija, šestovalentnog kroma, polibromiranih bifenila (PBB) ili polibromiranih difeniletera (PBDE).

Direktiva 2014/53/EU za radijsku opremu (RED)

Proizvodi tvrtke Nintendo usklađeni su s Direktivom za radijsku opremu i učinkovito koriste radio-frekvencijski spektar dodijeljen zemaljskoj/svemirskoj radijskoj komunikaciji kako bi se izbjegle štetne smetnje.

Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Direktiva EMC)

Električni uređaji utječu jedan na drugoga kad su međusobno povezani ili blizu jedan drugoga. Svrha Direktive EMC je držati ove nuspojave pod nadzorom. Tvrtka Nintendo svoje električne i elektroničke proizvode podvrgava ispitivanju kako bi osigurala da, u blizini drugih električnih i elektroničkih proizvoda, oni ne uzrokuju i da na njih ne utječu elektromagnetske smetnje.

Direktiva 2014/35/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (LVD)

U skladu sa smjernicama Direktive o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica, električna oprema mora biti izrađena tako da štiti ljude, domaće životinje i imovinu od opasnosti koje bi inače mogle nastati električnim kontaktom te od opasnosti uzrokovanih vanjskim utjecajima, poput mehaničkih opasnosti, kemijskih opasnosti ili opasnosti po zdravlje uslijed buke, vibracija ili ergonomskih čimbenika. Tvrtka Nintendo pridržava se Direktive LVD u postupku proizvodnje i ispitivanja svojih proizvoda.

Direktiva 2009/125/EC o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (Direktiva ErP)

U skladu s Direktivom ErP konzole tvrtke Nintendo kategorizirane su kao proizvodi koji koriste energiju. Direktiva ErP sama po sebi ne nameće nikakve posebne zahtjeve za dizajn ili energetsku učinkovitost, ali utvrđuje okvir za provedbu osnovnih mjera primjenjivih na određene kategorije proizvoda. Tvrtka Nintendo poduzima korake kako bi osigurala da, gdje je to primjenjivo, njezini proizvodi budu usklađeni s Uredbom za uporabu električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti ili isključenosti (1275/2008) kao i Uredbom za korištenje električne energije u uvjetima bez opterećenja i prosječnu učinkovitost pod opterećenjem vanjskih izvora dobave električne energije (278/2009).

Direktiva 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda (GSPD)

Direktiva GPSD utvrđuje zahtjev za opću sigurnost za sve potrošačke proizvode i određuje obveze proizvođačima potrošačkih proizvoda da prate sigurnost svojih proizvoda i poduzmu odgovarajuće korake u slučaju saznanja da su na tržište EU-a stavili nesigurni proizvod. Kako do sada u bilo kojoj od gore spomenutih direktiva nisu utvrđene posebne odredbe koje reguliraju određeni sigurnosni aspekt proizvoda tvrtke Nintendo, tvrtka Nintendo uvijek u postupku dizajniranja, proizvodnje i isporuke svojih proizvoda uzima u obzir opće sigurnosne zahtjeve utvrđene Direktivom GPSD.

Uredba (EZ) 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

Iako postoji i drugo zakonodavstvo, REACH danas predstavlja temeljni zakonodavni akt kojim se kontrolira proizvodnja, uvoz i upotreba kemikalija u EU-u. Cilj Uredbe REACH je poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša, a istodobno prenijeti veću odgovornost na industriju u pogledu upravljanja rizicima povezanim s kemikalijama. Kako tvrtka Nintendo ne proizvodi, a niti uvozi kemikalije, nije obvezna izravno se registrirati u skladu s Uredbom REACH. Međutim, kao daljnji korisnik, tvrtka Nintendo poduzima korake kako bi osigurala da svi njezini dobavljači budu usklađeni s Uredbom REACH. Osim zahtjeva za registracijom i izdavanjem odobrenja, Uredba REACH uključuje i potpuna ograničavanja upotrebe određenih tvari, uključujući ftalate, s čime su Nintendo proizvodi u potpunosti usklađeni.

Oznaka CE

Oznaka CE predstavlja zahtjev određenih europskih direktiva kategoriziranih kao direktive Novog pristupa (koje uključuju mnoge od gore navedenih). Stavljanjem oznake CE na proizvod proizvođač izjavljuje da njegov proizvod udovoljava svim odgovarajućim zahtjevima primjenjive direktive / primjenjivih direktiva. Proizvodi tvrtke Nintendo nose oznaku CE kao dokaz da je tvrtka Nintendo poduzela potrebne korake kako bi osigurala da njezini proizvodi udovoljavaju relevantnim zahtjevima za proizvode.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Obavijest o preusmjeravanju. Poveznica koju ste kliknuli preusmjerava vas na vanjsko web-mjesto. CD Media ne može jamčiti za točnost podataka koji se nalaze na bilo kojem povezanom web-mjestu. Ako ne želite posjetiti tu stranicu, možete se vratiti na prethodnu stranicu.

Redirecting in 5 sec...