Conformarea cu directivele și reglementările UE

Nintendo Europa („Nintendo”) și produsele sale respectă toate directivele și reglementările aplicabile în Uniunea Europeană. Multe dintre acestea vizează protecția mediului, precum și sănătatea și siguranța consumatorilor în legătură cu fabricarea, furnizarea și utilizarea produselor Nintendo. Mai jos puteți găsi un scurt rezumat al elementelor cheie ale legislației UE aplicabile și informații privind conformitatea Nintendo.

Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Directiva DEEE)

Directiva DEEE are scopul de a încuraja pe toată lumea să refolosească și să recicleze echipamentele electrice și electronice. Prin Directiva DEEE, producătorii sunt încurajați să proiecteze și să producă echipamentele ținând cont de considerațiile respective, aceștia fiind totodată responsabili pentru finanțarea gestionării deșeurilor de echipamentele electrice și electronice pe care le introduc pe piață. Nintendo ține cont pe deplin de aceste recomandări în proiectarea produselor sale și cooperează cu instituțiile regionale autorizate pentru a facilita colectarea, recuperarea, reciclarea și eliminarea ecologică a echipamentelor electrice și electronice.

Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de abrogare a Directivei 91/157/CEE (Directiva privind bateriile)

La fel ca Directiva DEEE, Directiva privind bateriile își propune să reducă impactul de mediu al fabricării, distribuției, utilizării, eliminării și reciclării bateriilor și bateriilor reîncărcabile. În acest scop, aceasta interzice furnizarea de baterii și baterii reîncărcabile care conțin anumite metale periculoase și stabilește cerințele pentru etichetarea bateriilor, îndepărtarea în siguranță din aparate, colectarea și reciclarea acestora. Bateriile furnizate în produsele Nintendo sunt pe deplin conforme cu aceste cerințe, iar consumatorii pot găsi în manualul produsului achiziționat informații privind îndepărtarea în siguranță a bateriilor și reciclarea acestora. Nintendo cooperează pe deplin cu instituțiile regionale autorizate pentru a facilita colectarea corectă și recuperarea sau eliminarea ecologică a bateriilor sale.

Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje vizează prevenirea producerii de deșeuri de ambalaje și încurajarea reutilizării și reciclării ambalajelor. În conformitate cu această directivă, Nintendo participă la programul european de reciclare Green Dot (Punctul Verde) și aplică simbolul Green Dot pe ambalajele în care sunt vândute produsele Nintendo.

Directiva 2011/65/UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase (Directiva RoHS)

Produsele Nintendo sunt pe deplin conforme cu Directiva RoHS și niciun echipament electric sau electronic Nintendo nu conține mai mult decât nivelurile legal acceptate de plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați (PBB) sau difenileteri polibromurați (PBDE).

Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (Directiva RED)

Produsele Nintendo sunt conforme cu Directiva privind echipamentele radio și utilizează în mod eficient spectrul de frecvențe radio alocat comunicațiilor radio terestre / spațiale pentru a evita interferențele dăunătoare.

Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică (Directiva EMC)

Dispozitivele electrice se influențează reciproc atunci când sunt interconectate sau se află în apropiere unele de celelalte. Scopul Directivei EMC este de a ține aceste efecte secundare sub control. Nintendo își testează produsele electrice și electronice pentru a se asigura că acestea nu cauzează și nu sunt afectate în mod necorespunzător de interferențele electromagnetice atunci când se află în apropierea altor produse electrice și electronice.

Directiva 2014/35/UE privind tensiunea joasă (Directiva LVD)

Conform Directivei privind tensiunea joasă, echipamentele electrice trebuie să fie făcute astfel încât să protejeze oamenii, animalele domestice și bunurile de vătămări care, în caz contrar, ar putea apărea ca urmarea a contactului electric sau ar putea fi cauzate de influențe externe, precum pericole mecanice, pericole chimice sau riscuri pentru sănătate reprezentate de zgomot, vibrații sau factori ergonomici. Nintendo respectă Directiva privind tensiunea joasă la fabricarea și testarea produselor sale.

Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (Directiva ErP)

Consolele Nintendo sunt clasificate ca fiind produse cu impact energetic în conformitate cu Directiva ErP. Directiva ERP nu impune cerințe specifice de proiectare sau eficiență energetică, ci stabilește un cadru pentru punerea în aplicare a măsurilor de bază aplicabile categoriilor specifice de produse. Nintendo ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când este cazul, produsele sale respectă Regulamentul privind modurile standby / oprit (1275/2008) și Regulamentul privind sursele de alimentare externe (278/2009).

Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor (Directiva DSGP)

Directiva DSGP stabilește o cerință generală de siguranță pentru toate produsele de consum și impune producătorilor de produse de consum obligația să monitorizeze siguranța produselor lor și să ia măsuri în cazul în care realizează că au introdus un produs nesigur pe piața UE. În măsura în care în niciuna dintre directivele menționate mai sus nu există prevederi specifice care să reglementeze un anumit aspect de siguranță al produselor sale, Nintendo ține întotdeauna cont la proiectarea, fabricarea și furnizarea produselor sale de cerința generală de siguranță impusă de Directiva DSGP.

Regulamentul 1907/2006 (CE) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

Deși există și alte legi, Directiva REACH are acum rolul principal în controlarea fabricării, importului și utilizării substanțelor chimice în UE. Directiva REACH vizează îmbunătățirea protecției sănătății umane și a mediului și acordă în mod efectiv o responsabilitate mai mare industriei în ceea ce privește gestionarea riscurilor legate de substanțele chimice. Întrucât Nintendo nu produce și nu importă substanțe chimice, nu este necesar să se înregistreze direct, în conformitate cu Directiva REACH. Cu toate acestea, în calitate de „utilizator din aval”, Nintendo ia măsuri pentru a se asigura că toți furnizorii săi sunt conformi cu Directiva REACH, dacă este cazul. În plus față de cerințele de înregistrare și autorizare, Directiva REACH conține restricții totale privind utilizarea anumitor substanțe, inclusiv ftalați, iar produsele Nintendo sunt pe deplin conforme.

Marcajul CE

Marcajul CE este o cerință a anumitor directive europene clasificate ca directive "Abordare Nouă" (sunt incluse multe dintre directivele de mai sus). Marcajul CE este o declarație a producătorului conform căreia produsul său îndeplinește toate cerințele corespunzătoare ale directivei aplicabile. Produsele Nintendo poartă marcajul CE ca o dovadă a faptului că Nintendo a luat măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sale îndeplinesc cerințele specifice relevante.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Notificare de redirecționare. Linkul pe care ați făcut clic vă redirecționează către o pagină web externă. CD Media nu poate garanta acuratețea informațiilor prezente pe un site conectat. Dacă nu doriți să vizitați pagina respectivă, puteți să reveniți la pagina anterioară.

Redirecting in 5 sec...