Съответствие с директивите и разпоредбите на ЕС

Nintendo of Europe ("Nintendo") и неговите продукти са в съответствие с приложимите директиви и разпоредби на Европейския съюз. Много от тях са насочени към опазване на околната среда, както и към здравето и безопасността на потребителите по отношение на производството, доставката и използването на продукти на Nintendo. Кратко резюме на ключовите части на приложимото законодателство на ЕС и съответствието на Nintendo с него можете да намерите подробно по-долу.

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (Директива за ОЕЕО)

Директивата за ОЕЕО има за цел да насърчи всеки да използва повторно и да рециклира електрическо и електронно оборудване. Съгласно Директивата за ОЕЕО, производителите се насърчават да проектират и произвеждат оборудване, вземайки предвид тези съображения и са отговорни за финансиране на управлението на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, което пускат на пазара. Nintendo взема предвид изцяло тези въпроси при проектирането на своите продукти и си сътрудничи с оторизирани регионални институции, за да улесни правилното събиране, възстановяване, рециклиране и екологично изхвърляне на електрическо и електронно оборудване.

Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (Директива за батерии)

Подобно на Директива ОЕЕО, Директивата за батерии има за цел да намали въздействието върху околната среда на производството, разпространението, използването, изхвърлянето и рециклирането на батерии и акумулаторни батерии. По този начин тя забранява доставката на батерии и акумулаторни батерии с определено съдържание на опасни метали и определя изискванията за етикетирането на батериите, безопасното отстраняване от уреди, събиране и рециклиране. Батериите, доставяни в продуктите на Nintendo, напълно отговарят на тези изисквания и потребителите могат да намерят информация за това как техните батерии могат да бъдат извадени и рециклирани безопасно в ръководството на техните продукти. Nintendo си сътрудничи изцяло с упълномощени регионални институции, за да улесни правилното събиране и екологосъобразно възстановяване или изхвърляне на своите батерии.

Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки

Директивата за опаковки и отпадъци от опаковки цели да предотврати производството на отпадъци от опаковки и насърчава повторното използване и рециклиране на опаковки. В съответствие с настоящата директива Nintendo участва в общоевропейската програма за рециклиране Green Dot и използва символа Green Dot върху търговските опаковки на продуктите на Nintendo.

Директива 2011/65/ЕС относно ограничението на използването на определени опасни вещества (Директива RoHS)

Продуктите на Nintendo напълно отговарят на изискванията на Директива RoHS и нито едно от електрическото и електронно оборудване на Nintendo не съдържа повече от законово приетите нива на олово, живак, кадмий, шестовалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) или полибромирани дифенилови етери (PBDE).

Директива 2014/53/ЕС относно радиооборудване (RED)

Продуктите на Nintendo отговарят на изискванията на директивата за радиооборудване и ефективно използват радиочестотния спектър, разпределен за наземна/космическа радиокомуникация, за да се избегнат вредни смущения.

Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС (Директива за EMC)

Електрическите устройства си влияят, когато са свързани помежду си или са близо едно до друго. Целта на директивата за ЕМС е да контролира тези странични въздействия. Nintendo подлага на изпитване своите електрически и електронни продукти, за да гарантира, че когато са в близост до други електрически и електронни продукти, те не причиняват и не са засегнати от електромагнитни смущения.

Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС (ДНН)

Съгласно Директивата за ниско напрежение електрическото оборудване трябва да бъде така изработено, че да предпазва хората, домашните животни и имуществото от наранявания, които иначе биха могли да възникнат от контакт с електричество, и от опасности, причинени от външни влияния, като механични опасности, химически опасности или рискове за здравето, причинени от шум, вибрации или ергономични фактори. Nintendo спазва Директивата за ниско напрежение при производството и изпитването на своите продукти.

Директивата 2009/125/ЕО установява рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Директива ErP)

Конзолите на Nintendo са категоризирани като продукти, свързани с енергопотреблението съгласно директива ErP. Директивата ErP сама по себе си не налага някакви специфични изисквания за проектиране или енергийна ефективност, но определя рамка за прилагането на основните мерки, приложими за конкретни категории продукти. Nintendo предприема стъпки, за да гарантира, че когато е приложимо, продуктите му ще бъдат в съответствие с Регламента за режим "в готовност" и режим "изключен" (1275/2008) и Регламента за външното захранване (278/2009).

Директива 2001/95/EC за обща безопасност на продуктите (GSPD)

Директивата GPSD определя общо изискване за безопасност за всички потребителски продукти и налага задължения на производителите на потребителски продукти да наблюдават безопасността на своите продукти и да предприемат стъпки, в случай че научат, че са пуснали опасен продукт на пазара на ЕС. Доколкото в нито една от гореспоменатите директиви няма конкретни разпоредби, уреждащи конкретен аспект на безопасността на продуктите на Nintendo, Nintendo винаги взема предвид общите изисквания за безопасност, наложени от GPSD при проектирането, производството и доставката на своите продукти.

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Въпреки че продължава да съществува друго законодателство, REACH сега е основният законодателен акт, който контролира производството, вноса и употребата на химикали в ЕС. REACH има за цел да подобри защитата на човешкото здраве и околната среда и ефективно дава по-голяма отговорност на индустрията за управление на рисковете от химикали. Тъй като Nintendo нито произвежда, нито внася химикали, не е необходимо директно да се регистрира по REACH. Въпреки това, като потребител надолу по веригата, Nintendo предприема стъпки, за да гарантира, че всички негови доставчици отговарят на REACH, както е приложимо. В допълнение към изискванията за регистрация и разрешение, REACH съдържа пълни ограничения относно употребата на някои вещества, включително фталати, с които продуктите на Nintendo са напълно съвместими.

CE маркировка

СЕ маркировката е изискване на някои европейски директиви, категоризирани като директиви от "новия подход" (които включват много от горепосочените). СЕ маркировката е декларация от производителя, че неговият продукт отговаря на всички съответни изисквания на приложимата(ите) директива(и). Продуктите на Nintendo носят CE маркировката като доказателство, че Nintendo е предприела необходимите стъпки, за да гарантира, че продуктите му отговарят на съответните продуктови изисквания.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Бележка за пренасочване. Връзката, върху която сте щракнали, ви пренасочва към външна уеб страница. CD Media не може да гарантира точността на информацията, която се намира на който и да е свързан сайт. Ако не желаете да посетите тази страница, можете да се върнете на предишната страница.

Redirecting in 5 sec...