Skladnost z direktivami in predpisi EU

Nintendo of Europe ("Nintendo") in njegovi izdelki so v skladu z vsemi veljavnimi direktivami in predpisi Evropske unije. Številni so namenjeni varstvu okolja ter zdravju in varnosti potrošnikov pri proizvodnji, dobavi in uporabi izdelkov Nintendo. Kratek povzetek ključnih delov veljavne zakonodaje EU in skladnosti družbe Nintendo z njimi najdete spodaj.

Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (Direktiva o OEEO)

Namen direktive o OEEO je spodbuditi vse k ponovni uporabi in recikliranju električne in elektronske opreme. V skladu z direktivo o OEEO se proizvajalce spodbuja, da oblikujejo in proizvajajo opremo ob upoštevanju teh vidikov in so odgovorni za financiranje ravnanja z odpadki iz električne in elektronske opreme, ki jo dajo na trg. Nintendo te zadeve v celoti upošteva pri oblikovanju svojih izdelkov in sodeluje s pooblaščenimi regionalnimi institucijami, da olajša pravilno zbiranje, predelavo, recikliranje in okolju prijazno odstranjevanje električne in elektronske opreme.

Direktiva 2006/66 / ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157 / EGS (Direktiva o baterijah)

Tako kot direktiva o OEEO tudi Direktiva o baterijah želi zmanjšati vpliv proizvodnje, distribucije, uporabe, odstranjevanja in recikliranja baterij in polnilnih baterij na okolje. S tem prepoveduje dobavo baterij in polnilnih baterij z določeno vsebnostjo nevarnih kovin ter določa zahteve za označevanje baterij, njihovo varno odstranjevanje iz naprav, zbiranje in recikliranje. Baterije, dobavljene v izdelkih Nintendo, so v celoti skladne s temi zahtevami, potrošniki pa lahko v svojih navodilih za uporabo najdejo informacije o varnem odstranjevanju in recikliranju njihovih baterij. Nintendo v celoti sodeluje s pooblaščenimi regionalnimi institucijami, da olajša pravilno zbiranje in okolju prijazno predelavo ali odstranjevanje baterij.

Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

Direktiva o embalaži in odpadni embalaži je namenjena preprečevanju nastajanja odpadne embalaže in spodbujanju ponovne uporabe in recikliranja embalaže. V skladu s to direktivo je Nintendo vključen v evropski program recikliranja Green Dot in na prodajni embalaži izdelkov Nintendo uporablja simbol Green Dot.

Direktiva 2011/65 / EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (direktiva RoHS)

Izdelki Nintendo so popolnoma skladni z Direktivo RoHS in nobena Nintendova električna in elektronska oprema ne vsebuje več kot zakonsko sprejetih ravni svinca, živega srebra, kadmija, šesterovalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) ali polikromiranih difenil etrov (PBDE).

Direktiva 2014/53 / EU o radijski opremi (RDEČA)

Izdelki Nintendo so v skladu z direktivo o radijski opremi in učinkovito uporabljajo radijski frekvenčni spekter, dodeljen zemeljski / vesoljski radijski komunikaciji, da bi se izognili škodljivim motnjam.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU (Direktiva EMC)

Električne naprave vplivajo druga na drugo, kadar so med seboj povezane ali blizu druga drugi. Namen Direktive o elektromagnetni združljivosti je nadzorovati te neželene učinke. Nintendo odda svoje električne in elektronske izdelke na testiranje, da zagotovi, da v bližini drugih električnih in elektronskih izdelkov ne povzročajo elektromagnetnih motenj in nanje ne vplivajo.

Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU (LVD)

V skladu z direktivo o nizki napetosti mora biti električna oprema izdelana tako, da varuje ljudi, domače živali in premoženje pred poškodbami, ki bi se sicer lahko pojavile zaradi električnega stika, in pred nevarnostmi, ki jih povzročajo zunanji vplivi, kot so mehanske nevarnosti, kemične nevarnosti ali nevarnosti za zdravje zaradi hrupa, vibracij ali ergonomskih dejavnikov. Nintendo pri izdelavi in testiranju svojih izdelkov upošteva direktivo o nizki napetosti.

Direktiva 2009/125 / ES o določitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (Direktiva ErP)

Nintendove konzole so po direktivi ErP uvrščene med izdelke, povezane z energijo. Direktiva ErP sama po sebi ne nalaga nobenih posebnih zahtev glede zasnove ali energetske učinkovitosti, ampak določa okvir za izvajanje osnovnih ukrepov, ki veljajo za posebne kategorije izdelkov. Nintendo si prizadeva zagotoviti, da bodo njegovi izdelki, kjer je to primerno, skladni z Uredbo o stanju pripravljenosti / izklopa (1275/2008) in Uredbo o zunanjem napajanju (278/2009).

Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov (GSPD)

GPSD določa splošno varnostno zahtevo za vse potrošniške izdelke in proizvajalcem potrošniških izdelkov nalaga obveznosti, da spremljajo varnost svojih izdelkov in sprejmejo ukrepe, če izvedo, da so na trg EU dali nevaren izdelek. Če v nobeni od zgoraj omenjenih direktiv ni posebnih določb, ki urejajo določen varnostni vidik izdelkov podjetja Nintendo, Nintendo pri načrtovanju, izdelavi in dobavi svojih izdelkov vedno upošteva splošne varnostne zahteve, ki jih nalaga GPSD.

Uredba (ES) 1907/2006 o registraciji, vrednotenju, odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH)

Čeprav še vedno obstaja druga zakonodaja, je REACH zdaj glavni del zakonodaje, ki nadzoruje proizvodnjo, uvoz in uporabo kemikalij v EU. Namen REACH je izboljšati zaščito zdravja ljudi in okolja ter učinkovito daje večjo odgovornost industriji za obvladovanje tveganj zaradi kemikalij. Ker Nintendo ne proizvaja in ne uvaža kemikalij, se ni treba neposredno registrirati v skladu z uredbo REACH. Kot nadaljnji uporabnik pa Nintendo sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da so vsi njegovi dobavitelji skladni z uredbo REACH. REACH poleg zahtev za registracijo in odobritev vsebuje tudi popolne omejitve uporabe nekaterih snovi, vključno s ftalati, s katerimi so izdelki Nintendo v celoti skladni.

Oznaka CE

Oznaka CE je zahteva nekaterih evropskih direktiv, ki so kategorizirane kot direktive "novega pristopa" (ki vključujejo številne zgoraj navedene). Znak CE je izjava proizvajalca, da njegov izdelek izpolnjuje vse ustrezne zahteve veljavnih direktiv. Izdelki Nintendo nosijo oznako CE kot dokaz, da je Nintendo sprejel potrebne ukrepe za zagotovitev, da izdelki ustrezajo ustreznim zahtevam.

DOMAČA STRAN IGRE NINTENDO Switch Console NINTENDO Dodatki PODJETJE
NINTENDO PODPORA KONTAKTIRAJTE NAS

Obvestilo o preusmeritvi. Povezava, ki ste jo kliknili, vas preusmerja na zunanjo spletno stran. CD Media ne more zagotoviti točnosti informacij, ki so najdene na katerem koli povezanem mestu. Če te strani ne želite obiskati, se lahko vrnete na prejšnjo stran.

Redirecting in 5 sec...