Συμμόρφωση με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ

Η Nintendo of Europe («Nintendo») και τα προϊόντα της συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά από αυτά έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών όσον αφορά την κατασκευή, προμήθεια και χρήση προϊόντων Nintendo. Μια σύντομη περίληψη των βασικών στοιχείων της εφαρμοστέας νομοθεσίας της ΕΕ και της συμμόρφωσης της Nintendo με αυτά υπάρχει παρακάτω.

Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΑΗΗΕ)

Η οδηγία ΑΗΗΕ αποσκοπεί να ενθαρρύνει όλους να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ, οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν και να παράγουν εξοπλισμό λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ζητήματα και είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που διαθέτουν στην αγορά. Η Nintendo λαμβάνει υπόψη της τα θέματα αυτά στον σχεδιασμό των προϊόντων της και συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένα περιφερειακά ιδρύματα για τη διευκόλυνση της ορθής συλλογής, ανάκτησης, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικά ορθής διάθεσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές αποβλήτων και την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (οδηγία για τις μπαταρίες)

Όπως και η οδηγία ΑΗΗΕ, η οδηγία για τις μπαταρίες αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής, διανομής, χρήσης, διάθεσης και ανακύκλωσης μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Με τον τρόπο αυτό, απαγορεύει την προμήθεια μπαταριών και επαναφορτιζόμενων μπαταριών με ορισμένο περιεχόμενο επικίνδυνων μετάλλων και καθορίζει απαιτήσεις για την επισήμανση των μπαταριών, την ασφαλή απομάκρυνση από συσκευές, τη συλλογή και την ανακύκλωση. Οι μπαταρίες που παρέχονται στα προϊόντα Nintendo συμμορφώνονται πλήρως με αυτές τις απαιτήσεις και οι καταναλωτές μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μπαταρίες τους μπορούν να αφαιρεθούν και να ανακυκλωθούν με ασφάλεια στο εγχειρίδιο προϊόντων τους. Η Nintendo συνεργάζεται πλήρως με εξουσιοδοτημένα περιφερειακά ιδρύματα για να διευκολύνει την ορθή συλλογή και την περιβαλλοντικά ορθή ανάκτηση ή διάθεση των μπαταριών της.

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας

Η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας αποσκοπεί στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας και στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών. Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η Nintendo συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακύκλωσης Green Dot και χρησιμοποιεί το σύμβολο Green Dot στη συσκευασία των προϊόντων Nintendo.

Οδηγία 2011/65/ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (οδηγία RoHS)

Τα προϊόντα της Nintendo συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία RoHS και κανένας από τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς της Nintendo δεν περιέχει περισσότερο από τα νόμιμα αποδεκτά επίπεδα μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου, εξασθενούς χρωμίου, πολυβρωμιωμένων διφαινυλίων (PBB) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE).

Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό (RED)

Τα προϊόντα Nintendo συμμορφώνονται με την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων που διατίθεται για την επίγεια/διαστημική ραδιοεπικοινωνία, ώστε να αποφεύγονται επιβλαβείς παρεμβολές.

Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 2014/30/ΕΕ (οδηγία ΗΜΣ)

Οι ηλεκτρικές συσκευές επηρεάζουν η μία την άλλη όταν είναι διασυνδεδεμένες ή κοντά μεταξύ τους. Σκοπός της οδηγίας για την EMC είναι να διατηρήσει αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η Nintendo υποβάλλει τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα της σε δοκιμές για να εξασφαλίσει ότι, όταν βρίσκονται κοντά σε άλλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, δεν προκαλούν και δεν επηρεάζονται δεόντως από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ (LVD)

Σύμφωνα με την οδηγία για τη χαμηλή τάση, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να προστατεύονται τα άτομα, τα κατοικίδια ζώα και τα περιουσιακά στοιχεία από τραυματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν από ηλεκτρική επαφή και από κινδύνους που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι μηχανικοί κίνδυνοι, οι χημικοί κίνδυνοι ή οι κίνδυνοι για την υγεία λόγω θορύβου, δονήσεων ή εργονομικών παραγόντων. Η Nintendo συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης στην κατασκευή και τη δοκιμή των προϊόντων της.

Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (οδηγία ErP)

Οι κονσόλες της Nintendo κατηγοριοποιούνται ως προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια στο πλαίσιο της οδηγίας ErP. Η οδηγία ErP δεν επιβάλλει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού ή ενεργειακής απόδοσης, αλλά θέτει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή των υποκείμενων μέτρων που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Η Nintendo λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι, κατά περίπτωση, τα προϊόντα της θα συμμορφώνονται με τον κανονισμό λειτουργίας αναμονής/απενεργοποίησης (1275/2008) και τον κανονισμό για την εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (278/2009).

Γενική οδηγία 2001/95/ΕΚ για την ασφάλεια των προϊόντων (ΓΚΠΔ)

Ο ΓΚΠΔ καθορίζει μια γενική απαίτηση ασφάλειας για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και επιβάλλει στους παραγωγούς καταναλωτικών προϊόντων την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων τους και την ανάληψη δράσης σε περίπτωση που μάθουν ότι έχουν διαθέσει μη ασφαλές προϊόν στην αγορά της ΕΕ. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις σε καμία από τις προαναφερθείσες οδηγίες που να διέπουν μια συγκεκριμένη πτυχή ασφαλείας των προϊόντων της Nintendo, η Nintendo λαμβάνει πάντοτε υπόψη τη γενική απαίτηση ασφάλειας που επιβάλλει ο ΓΚΠΔ στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια των προϊόντων της.

Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την έγκριση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH)

Μολονότι εξακολουθεί να υφίσταται άλλη νομοθεσία, το REACH αποτελεί πλέον την κύρια νομοθεσία για την παραγωγή, την εισαγωγή και τη χρήση χημικών ουσιών στην ΕΕ. Σκοπός του REACH είναι η βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και η αποτελεσματικότερη ευθύνη της βιομηχανίας για τη διαχείριση των κινδύνων από τα χημικά προϊόντα. Δεδομένου ότι η Nintendo ούτε παρασκευάζει ούτε εισάγει χημικά προϊόντα, δεν απαιτείται άμεση καταχώριση στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. Ωστόσο, ως μεταγενέστερος χρήστης, η Nintendo λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλοι οι προμηθευτές της συμμορφώνονται με το REACH κατά περίπτωση. Εκτός από τις απαιτήσεις καταχώρισης και έγκρισης, ο REACH περιλαμβάνει πλήρεις περιορισμούς στη χρήση ορισμένων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των φθαλικών αλάτων, με τους οποίους τα προϊόντα της Nintendo συμμορφώνονται πλήρως.

Σήμανση CE

Η σήμανση CE αποτελεί απαίτηση ορισμένων ευρωπαϊκών οδηγιών που κατηγοριοποιούνται ως οδηγίες «Νέα προσέγγιση» (οι οποίες περιλαμβάνουν πολλές από τις ανωτέρω). Το σήμα CE είναι δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν του πληροί όλες τις κατάλληλες απαιτήσεις της ή των εφαρμοστέων οδηγιών. Τα προϊόντα της Nintendo φέρουν τη σήμανση CE ως απόδειξη ότι η Nintendo έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του προϊόντος.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...