24-ΜΗΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΥΛΙΚΟ NINTENDO

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τις κονσόλες Nintendo, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματωμένου αυθεντικού λογισμικού που περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες κονσόλες Nintendo κατά το χρόνο αγοράς («Λογισμικό λειτουργίας Nintendo»), καθώς και τυχόν χειριστήρια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της κονσόλας (τα «Χειριστήρια Nintendo»). Για τους σκοπούς της παρούσας εγγύησης, η κονσόλα Nintendo, το Λογισμικό λειτουργίας Nintendo και τα Χειριστήρια Nintendo θα καλούνται από κοινού το «Προϊόν».

Υπό τους παρακάτω όρους και εξαιρέσεις, η CD Media S.E., Λ. Κηφισίας 32, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα (“CD Media”) εγγυάται στον αρχικό καταναλωτή που αγόρασε το Προϊόν («εσάς») σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία ότι, για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος από εσάς, το Προϊόν θα είναι και απαλλαγμένο από πραγματικά και κατασκευαστικά ελαττώματα.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

 • Λογισμικό (διαφορετικό από το Λογισμικό λειτουργίας Nintendo) ή παιγνίδια (είτε συμπεριλαμβάνεται στο Προϊόν κατά το χρόνο αγοράς τους, είτε όχι).
 • Εξαρτήματα, περιφερειακά προϊόντα ή άλλα στοιχεία που προορίζονται για χρήση με το Προϊόν, αλλά δεν έχουν κατασκευαστεί από ή για τη Nintendo (ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνονται στο Προϊόν κατά το χρόνο αγοράς τους ή όχι).
 • Προϊόντα που έχουν μεταπωληθεί ή παραχωρηθεί με μίσθωση ή χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
 • Ελαττώματα του Προϊόντος που έχουν προκληθεί από τυχαία ζημιά, αμέλεια δική σας και/ή οιουδήποτε τρίτου, κακή χρήση, επισκευή, χρήση με προϊόντα που δεν διατίθενται ή δεν έχουν την άδεια της Nintendo (συμπεριλαμβάνοντας -ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς- αναβαθμίσεις παιχνιδιών χωρίς άδεια, συσκευές αντιγραφής, προσαρμογείς (adapters), τροφοδοτικά και εξαρτήματα χωρίς άδειες), ιούς υπολογιστών ή σύνδεσης με το διαδίκτυο ή άλλους τύπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χρήση του Προϊόντος διαφορετική από εκείνη που ορίζεται στο σχετικό εγχειρίδιο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία μη συνδεόμενη με πραγματικά ελαττώματα ή πλημμελή κατασκευή.
 • Ελαττώματα του Προϊόντος που έχουν προκληθεί από ελαττωματικές ή κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχουν διαρροή ή ελαττώματα από οποιαδήποτε άλλη χρήση μπαταριών που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες στα σχετικά εγχειρίδια.
 • Τη βαθμιαία μείωση, λόγω παρόδου χρόνου, στην χωρητικότητα και στην απόδοση των μπαταριών και των συστοιχιών μπαταριών για το Προϊόν (η οποία, προς αποφυγήν αμφιβολιών, δεν θα θεωρηθεί ως πραγματικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα του Προϊόντος).
 • Προϊόν, που έχει ανοιχθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπο ή εταιρεία άλλη πλην της Nintendo ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ή Προϊόν του οποίου ο σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί, παραποιηθεί ή έχει αφαιρεθεί.
 • Απώλεια οποιωνδήποτε δεδομένων που έχουν φορτωθεί ή αποθηκευτεί στο Προϊόν από πρόσωπο ή εταιρεία άλλη πλην της Nintendo ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
 • Απώλεια δεδομένων ή λογισμικού λόγω διαμόρφωσης της μνήμης (format) του Προϊόντος (ή της κάρτας SD που χρησιμοποιείται μαζί με το Προϊόν).
 • Απώλεια δεδομένων ή άλλου περιεχομένου λόγω διαγραφής του Nintendo Network ID που καταχωρήθηκε ή συνδέθηκε με το Προϊόν.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Προκειμένου να εγείρετε βάσιμα αξίωση από την παρούσα εγγύηση, θα πρέπει:

 • να ενημερώσετε το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για το ελάττωμα, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία της εκ μέρους σας αγοράς του Προϊόντος, και
 • να επιστραφεί το Προϊόν στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που ενημερώσατε για το ελάττωμα.

Για αυτό το σκοπό παρακαλούμε επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

Αν χρειαστεί να αποστείλετε το προϊόν στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo θα πρέπει να αφαιρέσετε ή να διαγράψετε όποια προσωπικά ή εμπιστευτικά αρχεία ή δεδομένα.

Με την αποστολή του Προϊόντος στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo αποδέχεσθε και συμφωνείτε ότι το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo δεν θα είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή ή παραφθορά των αρχείων σας ή των δεδομένων τα οποία δεν έχουν διαγραφεί ή αφαιρεθεί. Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των όποιων δεδομένων δεν αφαιρείτε ή διαγράφετε. Πρέπει να σημειωθεί πως, ανάλογα με τον τύπο της επισκευής, τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μνήμη του Προϊόντος ενδέχεται να διαγραφούν και μπορεί να είναι αδύνατη η ανάγνωση αποθηκευμένων δεδομένων στην κάρτα SD ή η επανεισαγωγή τους στο Προϊόν μετά από μια τέτοια επισκευή.

Όταν αποστέλλετε το Προϊόν στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo παρακαλούμε:

 1. Χρησιμοποιήστε την αυθεντική συσκευασία, όπου είναι δυνατό.
 2. Περιγράψτε το ελάττωμα.
 3. Επισυνάψτε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, διασφαλίζοντας ότι περιέχει την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος.
 4. Να αναφέρετε σε ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας αποστολής, καθώς και στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τον μοναδικό κωδικό που σας δόθηκε από το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo κατά τη διάρκεια της αρχικής επικοινωνίας σας. Ο κωδικός αυτός αποτελεί τη ταυτότητα της υπόθεσης σας και πρέπει να αναφέρεται σε κάθε επικοινωνία σας με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo μέχρι την διεκπεραίωση της όποιας διαδικασίας. ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ CD MEDIA S.E. - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ NINTENDO ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ.
 5. Διασφαλίστε ότι το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo έλαβε το Προϊόν εντός 30 ημερών από την αρχική ενημέρωσή του για το διαπιστωμένο ελάττωμα.

Εάν, κατόπιν ελέγχου του Προϊόντος, το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo δεχθεί ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό, αναλαμβάνει (κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) είτε να επιδιορθώσει είτε να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή να αντικαταστήσει το σχετικό στοιχείο του Προϊόντος χωρίς χρέωση του αγοραστή.

Αν η ανωτέρω 24-μηνη εγγύηση έχει λήξει κατά τον χρόνο που το ελάττωμα γνωστοποιηθεί στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo ή αν το ελάττωμα δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo μπορεί παρά ταύτα να αναλάβει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή να αντικαταστήσει σχετικό στοιχείο του Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενημερωθείτε σχετικά με χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής από τον Αστικό Κώδικα και το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/94). Τα οφέλη που περιγράφονται εδώ παρέχονται επί πλέον των ως άνω δικαιωμάτων.

Πολιτική Ελάχιστων Χρεώσεων Ελέγχου και Αποστολής Συσκευής.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (είτε λόγω παρέλευσης του χρόνου εγγύησης είτε γιατί έχει λάβει χώρα κάποιος από τους λόγους που εξαιρούν την εγγύηση κατά τις Εξαιρέσεις στην Εγγύηση Κατασκευαστή – Υλικό Nintendo, όπως η εσφαλμένη χρήση από το χρήστη) τότε αποδέχομαι το επιπλέον Κόστος Ελέγχου Ελλαττωματικής Συσκευής Εκτός Εγγύησης. Το κόστος καθορίζεται στα 20 Ευρώ ανεξάρτητα από τον τύπο συσκευής, όπως αυτό ειδικότερα καθορίζεται από το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo (Ελλάδα και Βαλκάνια).
Αποδέχομαι την πληρωμή της Χρέωσης Ελέγχου για την Επισκευή Εκτός Εγγύησης, ακόμα και αν δεν επιθυμώ να επισκευαστεί η συσκευή.
Σε περίπτωση που η συσκευή είναι να επιστραφεί στη διεύθυνση μου, αποδέχομαι να πληρώσω την χρέωση των €20, η οποία θα πρέπει να γίνει πριν από την αποστολή της συσκευής. Η συσκευή ενδέχεται να παρακρατηθεί έως ότου γίνει πλήρης εξόφληση της οφειλής.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ειδοποίηση ανακατεύθυνσης. Ο σύνδεσμος στον οποίο κάνατε κλικ σάς ανακατευθύνει σε έναν εξωτερικό δικτυακό τόπο. Η CD Media δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που βρίσκονται σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο δικτυακό τόπο. Εάν δεν θέλετε να επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Redirecting in 5 sec...