Πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη CD Media S.E.

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλεται από το προσωπικό της CD Media S.E. ("CDM") περιέχει εμπιστευτικές και/ή απόρρητες πληροφορίες.
Μπορεί να διαβαστεί, αντιγραφεί και χρησιμοποιηθεί μόνο από τον χρήστη στον οποίο προοριζόταν. Αν λάβετε ηλεκτρονική αλληλογραφία από τη CDM που δεν προοριζόταν για εσάς: α) παρακαλώ ειδοποιήστε μας στο τηλέφωνο +30 210 6854220, β) παρακαλώ διαγράψτε το μήνυμα από το σύστημα σας και βεβαιωθείτε ότι καταστράφηκαν όλα τα αντίγραφα και γ) απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσετε, εκτυπώσετε, αντιγράψετε, διαμοιράσετε ή να διαδώσετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε πληροφορία περιέχει.
Καμία επικοινωνία που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονική αλληλογραφίας από και προς τη CDM δεν αποτελεί βάση προσφοράς ή αντιπροσφοράς η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποδοχή ή δημιουργία νομικά δεσμευτικής συμφωνίας.
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δεν είναι ασφαλής και συνεπώς η CDM δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οποιαδήποτε θέση ή άποψη που παρατίθενται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία εκφράζουν αποκλειστικά το συντάκτη και δεν αντιπροσωπεύουν, άνευ ετέρου, τη CDM και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και συνεργάτες.
Τέλος,ο παραλήπτης οφείλει να ελέγξει για τυχόν ύπαρξη ιού στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στα συνημμένα σε αυτήν αρχεία. Η CDM και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις αρνούνται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί από ιό που ενδεχομένως διαδοθεί από την ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Information regarding email communications from CD Media S.E.

Emails sent by CD Media S.E. (“CDM”) personnel are confidential and may be privileged.
They may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received an email from CDM that was not intended for you: (a) please notify us by telephone (on +30 210 6854220), (b) please delete the message from your system and ensure that all copies are destroyed and (c) you are strictly prohibited from using, printing, copying, distributing or disseminating this e-mail or any information contained in it.
No communication sent by e-mail to or from CDM shall form the basis of an offer or counter-offer which is capable of being accepted so as to create legally binding relationships.
Internet communications are not secure and therefore CDM does not accept legal responsibility for the contents of this message.
Any views or opinions presented are solely those of the sender and may not necessarily reflect the view of CDM, its subsidiaries or associates.
Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. CDM and its subsidiaries, accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ NINTENDO SWITCH ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ DIGITAL DOWNLOADS Η ΕΤΑΙΡΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ NINTENDO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ